Har du och din partner en sund parekonomi?

Delad ekonomi

Ekonomi är den absolut största källan till problem och konflikter i ett förhållande. Samtidigt är det få par som verkligen arbetar tillsammans med den gemensamma ekonomin. Vissa kan tycka att det hela är ett känsligt ämne medan andra tycker att det är svårt. Att ha ett sunt samspel i den hushållsekonomi man delar med sin partner är dock mycket viktigt. Det minskar risken för konflikter och det kan stärka vi-känslan.

Kommunikation är a och o

Om du och din partner inte tar för vana att kommunicera kring ekonomi kommer ni heller inte att kunna skapa ett sunt samspel. Kommunikationen är a och o, och det är en fördel om ni kommunicerar löpande varje vecka och varje månad.

Vad är det då ni behöver samtala om? Jo, det handlar om både grundläggande principer och mer detaljerade frågor. För att ni ska kunna ha ett sunt samspel gäller för det första att ni är överens kring hur inkomster ska fördelas på olika poster. Det kan vara en lite knepig process att nå minsta gemensamma nämnare till en början, men när grunden är lagd blir allt mycket enklare.

Bestäm hur ni ska fördela gemensamma utgifter

Det finns några större utgifter som alla hushåll måste betala varje månad. Det handlar framför allt om boende, mat och transporter. Utgifterna för dessa poster i ekonomin uppgår ofta till minst tre fjärdedelar av de totala utgifterna.

Om ni tjänar ungefär lika mycket är det naturligt att ni också delar lika på gemensamma utgifter. Om någon av er tjänar mer, är en naturlig grundprincip att den som tjänar mer också står för den större delen av utgifterna. En proportionerlig uppdelning är rättvis och en sådan lösning kan göra att källorna till konflikter minskar.

Finns det då något enkelt sätt att dela upp utgifterna? Ett sätt är att utgå från en genomsnittlig månad och summera alla utgifter. Därefter kan ni fördela olika räkningar så att totalen stämmer med den procentuella uppdelning ni har gjort.

Många par väljer också att använda ett separat konto eller ett kreditkort för gemensamma utgifter för exempelvis det som rör hemmet samt mat. När räkningen kommer delar ni upp kostnaden mellan er procentuellt.

Sparande och fritid

Om ni tjänar olika mycket kan en av er ha betydligt större möjligheter att både spara och spendera pengar på fritidssysselsättningar. Ett sådant läge är en grogrund för konflikter i det fall ni inte kommunicerar kring frågan.

Två personer som väljer att bo tillsammans bör hjälpas åt så att båda parter kan få ett ”fritt” ekonomiskt utrymme. Om den ena parten i förhållandet har en mycket låg inkomst finns skäl för den andra att bidra till att skapa utrymmet genom att exempelvis stå för en större del av utgifterna.

När det gäller sparande ska också nämnas att det är ytterst viktigt att båda parter har en egen buffert och har en möjlighet att skapa en lite större ekonomisk trygghet.

Hur gör man om man flyttar in hos någon?

I det fall man flyttar ihop med någon i en hyresrätt uppstår sällan några mer knepiga frågor att hantera. Om man flyttar in i en bostadsrätt eller ett hus som ägs av partnern, kan dock frågan om vem som ska betala amorteringar och räntor på lån bli lite knepig. Om den som flyttar in ska börja hjälpa till att betala räntor och amorteringar kan det upplevas som att han eller hon är hyresgäst, och det kan kännas något besvärligt.

Det är en god idé att hitta en lösning som känns bra för båda parter, och det enda sättet att göra det är genom att kommunicera. Vad ni väljer spelar mindre roll, bara ni är överens. Notera bara att det kan vara bra att sätta ett beslut på pränt så att det är helt klart hur ägarförhållanden och betalningsskyldigheter ser ut.