Fördelar och nackdelar

 

En analys av fördelar och nackdelar för en viss lånetyp måste föregås av en genomgång av lånetypens specifika egenskaper och hur de skiljer sig från egenskaperna för andra lånetyper. Det är respektive egenskap som kan ge fördelar respektive nackdelar jämfört med andra alternativ.

Enskilt från andra lån kan det inte sägas finnas varken fördelar eller nackdelar med smslån, detta eftersom lånetypen är så speciell. Den som behöver låna exempelvis 4000 kr i 30 dagar kan bara välja just ett smslån (förutom pantlån). Samtidigt kan man givetvis tala om vad som är bra respektive mindre bra med smslån och det ska vi göra nedan.


Smslånets tre grundegenskaper

  • Snabbhet
  • Korta löptider
  • Låga krav på låntagarna

Snabb ansökan – snabba utbetalningar

Smslån kallas också snabblån, och benämningen är illustrativ för karaktären på lånet. Ansökan ska kunna ske mycket snabbt och utbetalningar ska också ske skyndsamt. Hela idén med lånetypen är att den som behöver pengar snabbt ska kunna få det och det är också den stora fördelen med lånetypen jämfört med exempelvis privatlån. Eftersom lånesummorna hela tiden höjs – idag kan man låna upp emot 50 000 kr med smslån – fungerar många erbjudanden som snabbare alternativt till vanliga privatlån.

Om vi vänder på myntet, innebär möjligheten att låna snabbt också en nackdel. Den korta ledtiden från det att man ser ett låneerbjudande till det att pengarna kommer in på kontot kan leda till att man inte tar tiden att fundera på huruvida lånet är en bra idé eller inte. Det kan ge upphov till impulshandlingar som inte direkt främjar privatekonomin på sikt.


Korta löptider

Det finns idag många exempel på snabblån med betydligt längre betalningstider än någon eller några månader. De mycket kortfristiga krediterna på 30-90 dagar är dock fortfarande i majoritet. Inom ekonomi är det en grundregel att en kortare löptid är mer riskabel än en längre. Anledningen är att det är svårt att på kort tid hantera en oväntad händelse. Ju mer tid man har på sig, desto större chanser har man att kunna planera för lämpliga åtgärder. Om vi översätter detta till smslån finns tydliga risker med de kortaste löptiderna. Skulle inkomsterna bli för små en månad, så att det saknas pengar att betala hela lånet eller göra en delbetalning, uppkommer omedelbart en del problem. Löser sig inte situationen kan det bli fråga om både inkassokrav och kontakt med Kronofogden inom kort.

De så kallade årslånen ger väsentligt lägre risk eftersom återbetalningen sprids ut över ett större antal månader. Detta alternativ behöver heller inte bli dyrare, snarare tvärtom, särskilt som det givetvis går att göra extra avbetalningar när som helst. Den relativt nya produkten kreditkonto är ett annat alternativ som medger mer flexibla löptider och en mer flexibel återbetalning.


Lätt att få lån

För många lån finns en inbyggd riskminimering för både långivare och låntagare i och med att kraven för att bli beviljad lån sätts högt. Kravet för att bli beviljad ett smslån är i regel dock i regel lågt och det kan både ses som en fördel och en nackdel. För den som verkligen är i ett akut behov av pengar och har en sämre ekonomi är det fördelaktigt att kunna få kontanter på kontot mycket snabbt. Samtidigt kan de låga kraven innebära att en del personer som absolut inte bör dra på sig fler skulder kan hamna i en ännu mer prekär situation.

Att notera är dock att reglerna kring hur kreditkontroller ska göras har stramats upp väsentligt de senaste åren och att långivare idag måste undersöka en sökandes ekonomi i större utsträckning än tidigare. Det bereds också ytterligare lagstiftning för ett ökat konsumentskydd. Tanken är att nya regler kring konsumentkrediter kommer att träda i kraft 2018.