Lagar och regler

Regleringen kring högkostnadskrediter som riktas mot konsumenter är omfattande och de allra flesta av lagreglerna är absolut tvingande. Vad det betyder är att de inte kan sättas åt sidan i enskilda avtal. Den tvingande regleringen har ansetts nödvändig då det inte kan krävas av låntagarna att de har samma kunskap om krediter som långivarna. Lagstiftningen är i regel till skydd för konsumenterna på grund av deras allmänt sett svagare ställning.

På den här sidan hittar du de viktigaste lagarna och reglerna som gäller för långivare och låntagare. Vi går igenom de viktigaste reglerna i konsumentkreditlagen och distansavtalslagen.

Law and order

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är ett ramverk med regleringar som tar upp i princip allt som rör avtalsförhållandet mellan en långivare och en låntagare. Den innehåller en tvingande lagstifitning till konsumentens fördel, oavsett om det handlar om vanliga snabblån eller sms lån utan UC. Det är här regler om rättigheter och skyldigheter för respektive part beskrivs och i lagen finns också en hel del paragrafer som beskriver hur brister i respektive parts förmåga att uppfylla sina skyldigheter ska åtgärdas. Vi ska inte gå igenom lagens alla 54 paragrafer utan vi har valt ut de viktigaste.

Långivarens förklaringsplikt

Långivaren har en mycket noga beskriven informationsplikt och syftet är att säkerställa att låntagaren får precis varenda uppgift om lånet innan signering kan ske. I 8 § anges de totalt 19 stycken uppgifter som ska presenteras för låntagaren innan kreditavtal ingås. Det handlar inte bara om kreditens art (till exempel smslån), storleken på lånet, löptiden, den nominella räntan och den effektiva räntan, utan också om när betalning ska ske, vad som händer om betalning inte sker i tid samt information om ångerrätten.

Kreditprövning

I 12 § beskrivs hur kreditprövning ska ske. Skrivningen är, som du ser nedan, ganska allmänt hållen, och det är för att Konsumentverket ska kunna precisera bestämmelsen mer i detalj. I Konsumentverkets allmänna information om konsumentkrediter, som du finner här, hittar du all information om kreditprövning.

12 § Näringsidkaren ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande.

Ränta och avgifter

Det råder fri prissättning på lån och det är därmed upp till varje enskild långivare att välja vilken ränta och vilka avgifter som ska gälla. Emellertid finns i konsumentkreditlagen regler om hur kostnaderna får ändras samt att långivaren alltid måste meddela ändringarna.


Distansavtalslagen

När du ansöker om ett lån på nätet träffas hela förfarandet av distansavtalslagens regleringar. Det viktigaste i den lagen är att du alltid har 14 dagars ångerrätt och du kan alltså ångra ett smslån inom 14 dagar efter att du har tecknat det. Fristen börjar löpa vid den tidpunkt då du antingen signerar låneavtalet eller får tillgång till avtalstexten. Normalt infaller dessa tidpunkter emellertid exakt samtidigt.

Vill du utöva din ångerrätt ska du inom 14 dagar lämna långivaren besked om detta genom ett meddelande. Det kan ske på det sätt du finner vara det lämpligaste. E-post är ett fullt godkänt medium, telefon likaså.

3 kap. 7 § Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar.

Långivaren är skyldig att ta emot meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt. När långivaren har blivit meddelad ska du inom 30 dagar betala tillbaka lånet inklusive eventuell upplupen ränta. Eventuella avgifter behöver du emellertid inte betala.

3 kap. 9 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka de belopp och sända tillbaka det material som konsumenten har erhållit från näringsidkaren.