Förslag till ny lag om sms lån

Frågan om vad som är tillräcklig kontroll av en kredittagares ekonomi har stötts och blötts sedan det första sms lånet dök upp på marknaden i Sverige 2006. Genom en ny lag som trädde i kraft den 1 juli 2014 blev det mer konkret vilka åtgärder som en långivare måste vidta för att säkra att utlåning inte sker till personer som uppvisar en reell risk att ställa in betalningarna. Denna lagstiftning ger oss konsumenter ett bra skydd, men det finns fortfarande en brist kvar. Denna brist vill regeringen undanröja genom en ny lag som införs i konsumentkreditlagen (2010:1846) och lag om viss verksamhet med konsumentkrediter (2014:275).

ny lag för smslån

Långivare kan fortsätta bedriva osund utlåning

Idag kan regeringens myndighet Konsumentverket förbjuda en näringsidkare inom långivning, till exempel ett finansbolag, att fortsätta lämna krediter i det fall det finns uppenbara brister i kreditkontrollen. Förbudet gäller emellertid först när Konsumentverkets beslut har fått laga kraft. Med andra ord har en kreditgivare som inte sköter sig ingen skyldighet att direkt rätta sig efter myndighetens beslut.

Detta faktum ger kanske inte upphov till några större faktiska problem då de flesta långivare inte önskar slå igen butiken och därmed ser till att följa Konsumentverkets beslut från dag ett, men det finns ändå en risk att fler konsumenter blir beviljade lån som de egentligen inte borde bli beviljade och som de inte kan betala.

Omedelbart förbud

I propositionen Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning skriver regeringen att Konsumentverkets befogenheter att ingripa mot långivare som inte följer de i juli 2014 införda reglerna om kreditkontroller är tillräckliga, men att det för att förhindra överskuldsättning och för att öka konsumentskyddet måste tillses att aktörer som inte följer god kreditgivningssed måste åläggas att omedelbart upphöra med utlåningen tills dess att bristerna är åtgärdade. Därför föreslår regeringen att ett beslut från Konsumentverket som anger att en kreditgivare ska förbjudas att lämna krediter ska gälla från det datum då beslutet klubbas.

Skulle långivaren ändå fortsätta med sin lagstridiga utlåning kommer ärendet att hänvisas till Finansinspektionen som kommer att besluta om att återkalla företagets tillstånd.

Enligt propositionen kommer lagen att träda i kraft den 1 juni 2016. I princip alla remissinstanser är i grunden överens om förslaget och egentligen återstår bara för riksdagen att besluta om lagändringarna.

Vad innebär detta för mig som låntagare?

De nya lagstiftningar som tas fram specifikt för att reglera sms lån är till för att skydda konsumenten mot alltför vidlyftig utlåning. Långivaren får normalt igen sina pengar på ett eller annat sätt om låntagaren inte kan betala, men låntagaren i sig är absolut inte betjänt av att få ett lån utbetalt om det finns en tydlig risk att lånet inte kan betalas tillbaka. Om du har en dålig ekonomi och behöver ett sms lån kan det upplevas som en livlina att kunna få ett sms lån beviljat, men lånet måste ju alltid betalas tillbaka och sker inte det kan ärendet gå hela vägen till Kronofogden.

Motivet till regeringens lagförslag är att få bort den sista möjligheten för en långivare att bedriva osund kreditgivning. De aktörer som inte följer god kreditgivningssed kommer med den nya lagen att omedelbart tvingas följa reglerna för att inte omedelbart bli av med sitt tillstånd. Det betyder i praktiken att de långivare som ”finns kvar” efter den 1 juni 2016 alla bedriver sin utlåning på det sätt som lagstiftaren kräver.