Många lagändringar på smslåne-marknaden

regeringen med lagförslag kring smslån

Ett sms lån är ett lån som vilket annat, men dess konstruktion med bland annat mycket korta löptider och de normalt ganska blygsamma inkomstkraven, gör det ändå lite speciellt. Hela idén med sms lån är att det ska gå snabbt att ansöka om dem och få dem utbetalda, och att det inte ska krävas så mycket av låntagarna vad gäller inkomster. Det gör automatiskt att lånetypen blir mer riskfylld för både låntagare och långivare.

Regeringen kan inte motsätta sig sms lån som koncept och det finns heller inget intresse av att inskränka möjligheterna för finansbolag och andra kreditgivare att erbjuda produkten. Det råder ju som bekant avtalsfrihet. Regeringen är emellertid bekymrad över den höga graden av tillgänglighet vad gäller sms lån och att tillgängligheten gör att många lockas att ta lån som de kanske inte kan betala i tid, eller inte kan betala över huvud taget. Visst stöd för detta har regeringen i de uppgifter som pekar på att ärenden hos Kronofogden till följd av obetalda lån ökar i takt med antalet utgivna sms lån.

För att öka konsumentskyddet, utan att för den delen inverka menligt på marknaden i sig, har regeringen under de senaste åren presenterat och genomfört en rad lagändringar.

Noterbara lagändringar

Regleringen för sms lån och andra konsumentkrediter på mindre belopp har successivt stärkts och reglerna som långivarna har att förhålla sig har successivt skärpts sedan 2010. Det var året då regeringen presenterade ett första utkast till en ny konsumentkreditlag för reglering av alla typer av lån, krediter och avbetalningsköp som näringsidkare erbjuder privatpersoner. Här är tre exempel på lagändringar som träffar utlåning av sms lån.

  • I den nya konsumentkreditlagen som trädde i kraft i januari 2011 finns regler som stipulerar bland annat att kreditgivaren är skyldig att lämna information om effektiv ränta och att kreditprövning är obligatorisk.
  • I april 2014 kompletterades sedan regleringen kring kreditprövningar med en skrivning om att Konsumentverket ska kunna förbjuda en långivare som inte gör en korrekt och fullständig kreditprövning att fortsätta med sin verksamhet. I skrivningen finns också en rätt för myndigheten att ta ut en sanktionsavgift.
  • Våren 2016 presenterade regeringen ett flertal lagförslag om åtgärder mot överskuldsättning med fokus på skuldsanering, omedelbara sanktioner mot företag som ägnar sig åt marknadsföring som inte är förenlig (otillbörlig) med gällande lagstiftning samt införande av kostnadstak för räntebetalningar.