Ny lag om smslån – vad kan vi vänta oss?

ny lag smslån

De tunga remissinstanserna har nu sagt sitt om regeringens utredning Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68) och det är nu dags för Justitiedepartementet att gå vidare med en proposition om ny lagstiftning om smslån, eller högkostnadskrediter som är termen som används i utredningen. Frågan är då vad regeringens arbete kommer att mynna ut i. Klart är att nya regler kommer att föras in i konsumentkreditlagen, men vad kommer de att betyda rent konkret? Här följer några ganska precisa svar tillsammans med några kvalificerade gissningar.

Endast de klassiska snabblånen berörs

Utredaren har myntat en definition som innebär att alla lån som löper med en effektiv ränta på 30% över referensräntan i räntelagen (för närvarande 0%) ska betraktas som högkostnadskrediter. Denna definition gör att alla klassiska smslån, det vill säga sådana med löptid på 30-90 dagar och lånebelopp på några tusenlappar, automatiskt blir högkostnadskrediter i den nya lagstiftningen.

Alla de förändringar i konsumentkreditlagen som är på gång kommer endast att riktas mot dessa lån. Det innebär att konstruktioner såsom årslån och liknande inte träffas. Orsaken till detta är inte helt tydlig, men det är klart att regeringen redan från början har varit tydlig med att man vill få bort de klassiska smslånen.

Observera att indelningen i högkostnadskrediter och andra lån inte alls innebär att förstnämnda förbjuds i den nya lagen. Det är det faktum att regleringen kring dem blir tuffare som är det centrala.

Varningsmärkning

I enlighet med regeringens önskan om att begränsa smslånen kommer den nya lagstiftningen att inkludera ett krav på ”märkning”. I princip handlar det om en varning som respektive snabblåneföretag måste skriva ut i samband med marknadsföring, prospekt, låneavtal, med mera. Enligt utredningen ska varningen också på något sätt hänvisa till en myndighet (förmodligen Konsumentverket) där mer information ska finnas att tillgå.

Idén från utredaren är alltså att konkret varna låntagarna för att det lån man funderar på eller är i färd att ansöka om är av typen högkostnadskredit. Varningen skulle på så vis fungera ungefär som den avskräckande märkning som numera är obligatorisk på cigarettpaket.

100% maximal kostnad

Utredaren inför två nya begrepp i sitt förslag, två begrepp som med största sannolikhet kommer att föras in i konsumentkreditlagen. Det ena är räntetak och med det avses att räntan på smslån inte får överstiga 40% (beräknad som effektiv årsränta). Det andra är kostnadstak och detta begrepp tar sikte på den totala kostnaden för ett lån. Enligt utredningen ska kostnadstaket sättas vid 100% av lånebeloppet.

Med införandet av dessa två tak kommer en inte oansenlig mängd av de dyrare snabblånen att tvingas fasas ut direkt. Förmodligen blir den direkta effekten att det blir omöjligt att låna belopp under 4000-5000 kr eftersom det inte blir lönsamt för långivarna att erbjuda dessa summor.

Mindre möjligheter förlänga

I utredningen framförs att möjligheten att förlänga en högkostnadskredit endast ska kunna utnyttjas en gång. Om remissinstanserna är rörande överens med utredaren om de flesta andra punkter, så går åsikterna rejält isär i den här frågan. Flera tunga instanser, däribland Konsumentverket (länk till remissyttrandet), menar att förlängning av en kredit kan vara ett kostnadseffektivt sätt för låntagaren att få möjlighet att betala tillbaka. Alternativet kan nämligen bli att låntagaren tvingas ta en ny kredit hos en annan aktör.